Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Xã hội

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Xã hội (Social Enterprise Support Program – SESP) là một trong những chương trình trọng tâm của CSIP từ năm 2009 – 2014, nhằm phát hiện và trực tiếp đầu tư vào quá trình phát triển của những doanh nghiệp xã hội sáng tạo và có sức ảnh hưởng lớn, qua đó giúp họ phát triển bền vững và có những đóng góp cho xã hội. Chương trình SESP cung cấp những hỗ trợ cả tài chính và phi tài chính cho các doanh nghiệp xã hội trong hai bước quan trọng nhất trong quá trình phát triển: Giai đoạn Ươm Tạo và giai đoạn Tăng Tốc. Mục tiêu của chương trình là nhằm cung cấp những mô hình kinh doanh sáng tạo của các doanh nghiệp xã hội và hiệu quả của nó tại khu vực thực hiện (Chương trình Ươm Tạo doanh nghiệp xã hội) cũng như giúp các doanh nghiệp tiềm năng mở rộng phạm vi và ảnh hưởng đến đối tương mục tiêu rộng hơn (Chương trình Tăng Tốc doanh nghiệp xã hội).

Chương trình Ươm tạo Doanh nghiệp xã hội: tìm kiếm để hỗ trợ các Doanh nghiệp xã hội đang ở giai đoạn phát triển ban đầu để khẳng định mô hình, hiệu quả hoạt động, khả năng tự vững và tác động xã hội trên một cộng đồng cụ thể.

Chương trình Tăng tốc phát triển Doanh nghiệp Xã hội: tìm kiếm và đầu tư trực tiếp cho các Doanh nghiệp xã hội trong các giai đoạn phát triển quan trọng nhằm tăng khả năng bền vững và tác động xã hội tích cực của các DNXH tới cộng đồng.

Các hỗ trợ của Chương trình

  • Tối đa 05 Doanh nghiệp xã hội được hỗ trợ nâng cao năng lực bao gồm các hoạt động đào tạo kĩ năng phát triển DNXH và huấn luyện phương pháp lập kế hoạch kinh doanh giai đoạn khởi sự trong 3 tháng.
  • Tối đa 03 Doanh nghiệp xã hội giai đoạn Ươm tạo nhận gói hỗ trợ sâu của chương trình trong 12 tháng tiếp theo, bao gồm:
  • Hội thảo nâng cao năng lực
  • Vốn hạt giống $10,000 USD (tài trợ không hoàn lại)
  • Hội thảo nâng cao năng lực
  • Tư vấn về kinh doanh – bán hàng, phát triển tổ chức, pháp lý, tài chính
  • Kết nối các nguồn lực phi tài chính: chuyên gia, công tác viên, đối tác
  • Quảng bá Doanh nghiệp xã hội rộng rãi tới cộng đồng

Kết quả chương trình (Link tới báo cáo tại đây)

Danh sách các DNXH tham gia SESP

Tin tức liên quan hoạt động của chương trình

Portfolio Details